این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: Conference Topic


 
  1. Gauge-Gravity Correspondence
  2. Holography and Quantum Information
  3. Black hole Physics
  4. Holographic Methods for Condensed Matter Physics
  5. Applications of Holography in Optics and Laser Physics
  6. Neutron Stars and Holography
  7. Holography in Nuclear Physics
  8. Mathematics, Geometry and Holography
  9. Holographic Complexity
  10. Recent Applications of Holography

 

Program

Please see the conference program:
Wednesday: https://holography2023.du.ac.ir/en/files.php?rid=2


Thursday: https://holography2023.du.ac.ir/en/files.php?rid=3

Proceedings

https://holography2023.du.ac.ir/en/files.php?rid=9

Invited Speakers

All invited speakers give online talk. See more...

Participants

ISC

Important Dates

Call for Full Text Articles and Registration:
Sep/23/2022

Deadline for Full Text Articles and Abstracts:
Jan/01/2022

Deadline for Registration of Virtual Participants without Submitting an Article:
Jan/20/2023

Date of the Conference:
Jan/25/2023

poster